Vanessa carye (Hübner, 1812)

Foto by Felipe C. Miranda
male recto
Foto by Felipe C. Miranda
male verso